Japanese Prints

Home

Click on images below for details and more photos

 
Tomio Kinoshita Woodblock Print  

Tomio Kinoshita woodblock print

  Japanese Prints - Mitsuaki Sora
Tomio Kinoshita


  Tomio Kinoshita


  Mitsuaki Sora
SOLD 
Mitsuaki Sora - Ambition, 1973   Mitsuaki Sora - Gu, 1972   Mitsuaki Sora - Walk, 1972
Mitsuaki Sora
  Mitsuaki Sora
HOLD

  Mitsuaki Sora
Japanese Prints - Haku Maki   Tomio Kinoshita   Japanese Prints - Haku Maki
Haku Maki
SOLD
  Tomio Kinoshita


  Haku Maki
SOLD
Japanese Prints - Fumio Fujita     Japanese Prints - Toshi Yoshida
Fumio Fujita
SOLD
  Yuichi Saito


  Toshi Yoshida
 
     
Mitsuaki Sora       Mitsuaki Sora

Home

back to top